เลขทะเบียน => 1กจ 2568 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทัชชกร เสร็จแล้ว