เลขทะเบียน => 1กฉ 7781 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้านจัด เสร็จแล้ว