เลขทะเบียน => 1กช 9953 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คำพันธ์ เสร็จแล้ว