เลขทะเบียน => กมก  678 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มลเทียน กิ่งทอง เสร็จแล้ว