เลขทะเบียน => 1กง 4765 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ผญ.รัชนี พันธุ เสร็จแล้ว