เลขทะเบียน => กนต 864 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทองขัน นิลจันทึก เสร็จแล้ว