เลขทะเบียน => 81—6104 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุพรรณ์ วงค์สาลี เสร็จแล้ว