เลขทะเบียน => 1กค 7552 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นงค์ แจ่มใส เสร็จแล้ว