เลขทะเบียน => กข 6249 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พระประดับ โชติวโร เสร็จแล้ว