เลขทะเบียน => กจล 426 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เกษรินทร์ บัวราช เสร็จแล้ว