เลขทะเบียน => กจ 4706 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศักดิ์สุรเดช พงษ์สีดา เสร็จแล้ว