เลขทะเบียน => บจ 4067 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สาคร อบอุ่น เสร็จแล้ว