เลขทะเบียน => กมน 725 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สันต์ อาจอ่อนศรี เสร็จแล้ว