เลขทะเบียน => กธพ 70 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศักดิ์ ไหลเหลื่อน เสร็จแล้ว