เลขทะเบียน => 1กง 6888 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุชาติ รื่นอุรา เสร็จแล้ว