เลขทะเบียน => กตบ 755 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สำราญ มหาวงษ์ เสร็จแล้ว