เลขทะเบียน => 1กง 8245 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รัชนี เสนานุช เสร็จแล้ว