เลขทะเบียน => กทบ 280 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทวี พรมนนท์ เสร็จแล้ว