เลขทะเบียน => 1กฆ 9492 สระแก้ว
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ธวัช แก้วหนอง เสร็จแล้ว