เลขทะเบียน => กทน 288 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประภา มีศิริ เสร็จแล้ว