เลขทะเบียน => ตผ 9304 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุชิน ยิิ้มฤทธิ์(ภูธร สิงห์ดี) เสร็จแล้ว