เลขทะเบียน => 1กจ 2179 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พิกุล โพธิ์ทอง เสร็จแล้ว