เลขทะเบียน => ผต 4095 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สำรวย ขันทะกาศ เสร็จแล้ว