เลขทะเบียน => สนว 152 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ขนิษฐา พิผ่วนนอก เสร็จแล้ว