เลขทะเบียน => 1กค 3143 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ราตรี ทองปี เสร็จแล้ว