เลขทะเบียน => 1กง 2480 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรินทร์ แว่นมณี เสร็จแล้ว