เลขทะเบียน => กธล  144 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ใบสี ไชโยทา เสร็จแล้ว