เลขทะเบียน => บท 2191 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พระสนธยา ปุยสุวรรณ เสร็จแล้ว