เลขทะเบียน => กตข  188 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แข อินสุข เสร็จแล้ว