เลขทะเบียน => บท 7969 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุจิตรา พิมสอน เสร็จแล้ว