เลขทะเบียน => บฉ 1097 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กาญจนา แซ่เฮง (ยามอบต.) เสร็จแล้ว