เลขทะเบียน => บฉ 6244 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ไพวัลย์ ภักดีล้น เสร็จแล้ว