เลขทะเบียน => บท 4864 ฉช
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประทีป สะอิมิ เสร็จแล้ว