เลขทะเบียน => บท 5085 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมพงษ์ พลชา เสร็จแล้ว