เลขทะเบียน => กธย 898 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
315/1/2รถร้าน เสร็จแล้ว