เลขทะเบียน => ขคร 949 จบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมพร บุบผาชาติ เสร็จแล้ว