เลขทะเบียน => 3กท 4438 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
โยธิน ตรังคิณีนาถ เสร็จแล้ว