เลขทะเบียน => กตง  952 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชาญณรงค์ แสงขาว เสร็จแล้ว