เลขทะเบียน => กฉก 720 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประนอม ขุรีเทาว์ เสร็จแล้ว