เลขทะเบียน => 9พ 7518 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมบุน คำกระสิน เสร็จแล้ว