เลขทะเบียน => บต 3231 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิโรจน์ จันทร์กลาง เสร็จแล้ว