เลขทะเบียน => กข 6799 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ภานุวัต โพธิเจริญ เสร็จแล้ว