เลขทะเบียน => ขษง 794 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุดสวาท ทองหล่อ เสร็จแล้ว