เลขทะเบียน => บต 7930 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชัยณรงค์ มาสารี เสร็จแล้ว