เลขทะเบียน => บต 28 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ธนพร ตั้งศิริวัฒนวงศ์ เสร็จแล้ว