เลขทะเบียน => กฉพ 801 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แสง พลชิต เสร็จแล้ว