เลขทะเบียน => บน 8293 ฉช
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ปัทมาภรณ์ เดชขันธ์ เสร็จแล้ว