เลขทะเบียน => กมง 474 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เล็ก เหินจันทึก เสร็จแล้ว