เลขทะเบียน => กพง 281 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ครู ปัทมาภรณ์ เสร็จแล้ว