เลขทะเบียน => กบล 193 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
307/1/2 เสร็จแล้ว